Domov
se zvláštním
režimem

pro osoby s chronickým
duševním onemocněním

Naše poslání

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním poskytuje zázemí osobám ve věku od 50 let s psychiatrickou diagnózou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, které z důvodu zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.

Naší snahou je podpořit klienty v soběstačnosti a poskytnout podporu a pomoc v oblastech, které již nezvládají s ohledem na jejich potřeby, schopnosti, možnosti a přání. Usilujeme o stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, kteří respektují a hájí práva klientů, přistupují k nim individuálně a partnersky. Společně se snažíme o vytváření důstojného a klidného prostředí, ve kterém budou klienti žít co nejvíce obvyklým a běžným způsobem života.

Okruh osob, jimž je služba určena (cílová skupina):

Osoby s psychiatrickou diagnózou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence od 50 let ve starobním nebo invalidním důchodu. Jedná o osoby, které mají sníženou schopnost samostatnosti a soběstačnosti a vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci nejsou schopny své životní potřeby zajišťovat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodinných příslušníků, komunity a ostatních dostupných služeb (ambulantních a terénních).

Zásady poskytování služby:

  1. Zachování lidské důstojnosti klientů – bereme klienta jako rovnocenného partnera, respektujeme jeho vůli a rozhodnutí.
  2. Individuální přístup – služba je poskytována na základě možností, schopností, zájmů, potřeb a osobních cílů klienta.
  3. Podpora samostatnosti klientů – motivací a rozvíjením soběstačnosti se snažíme minimalizovat závislost na službě.
  4. Podpora sociálního začlenění uživatelů – posilujeme přirozené sociální kontakty klientů.
  5. Dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů – při poskytování služby jednáme vždy s ohledem na základní lidská práva klientů.

Obecným cílem poskytované služby je klient:

  1. který se cítí v naší službě bezpečně a spokojeně,
  2. jehož základní i individuální potřeby a přání jsou naplňovány v důstojných podmínkách a s ohledem na jeho práva,
  3. který je naším rovnocenným partnerem a má možnost vyjádřit svoji svobodnou vůli,
  4. který je aktivní a soběstačný v míře dané jeho aktuálním stavem,
  5. který má zachovány přirozené sociální kontakty a cítí se být součástí společnosti.

Jak podat žádost o přijetí?

Jste-li v situaci, kdy potřebujete naše služby a rozhodnete se je využívat, je třeba nejprve podat žádost o přijetí a přiložit k ní vyjádření od vašeho praktického či ošetřujícího lékaře.

Více pro žadatele