Domov
pro seniory

Naše poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytnout komplex pobytových sociálních služeb osobám starším 60 let, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí, ani za pomoci dostupných terénních sociálních služeb.

Snahou je zajistit bezpečné a důstojné prostředí, zabránit izolaci uživatelů a podporou soběstačnosti minimalizovat závislost na službě. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému uživateli v podpoře jeho osobnostního rozvoje s ohledem na jeho možnosti, schopnosti, zájmy, potřeby a osobní cíle. Usilujeme o stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, kteří přistupují k uživatelům partnersky a hájí jejich lidská práva.

Okruh osob, jimž je služba určena (cílová skupina):

Senioři ve starobním či invalidním důchodu nad 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna ani prostřednictvím ostatních dostupných terénních sociálních služeb.

Zásady poskytování služby

 1. Zachování lidské důstojnosti uživatelů - bereme uživatele jako rovnocenného partnera, respektujeme jeho vůli a rozhodnutí.
 2. Individuální přístup - služba je poskytována na základě možností, schopností, zájmů, potřeb a osobních cílů uživatele.
 3. Podpora samostatnosti uživatelů - motivací a rozvíjením soběstačnosti se snažíme minimalizovat závislost na službě.
 4. Podpora sociálního začlenění uživatelů - posilujeme přirozené sociální kontakty uživatelů.
 5. Dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů - při poskytování služby jednáme vždy s ohledem na základní lidská práva uživatelů.

Obecným cílem poskytované služby je klient:

 1. který se cítí v naší službě bezpečně a spokojeně,
 2. jehož základní i individuální potřeby a přání jsou naplňovány v důstojných podmínkách a s ohledem na jeho práva,
 3. který je naším rovnocenným partnerem a má možnost vyjádřit svoji svobodnou vůli,
 4. který je aktivní a soběstačný v míře dané jeho aktuálním stavem,
 5. který má zachovány přirozené sociální kontakty a cítí se být součástí společnosti.

Konkrétní specifické cíle pro jednotlivá období jsou zpracovány ve zvláštním dokumentu, pravidelně vyhodnocovány a zveřejňovány na webových stránkách organizace.

Služby nemůžeme poskytnout osobám:

 1. nespadajícím do cílové skupiny;
 2. trpícím významnou poruchou osobnosti, která by narušovala soužití s ostatními klienty služeb;
 3. se závislostí na alkoholu, omamných látkách a hazardních hrách;
 4. jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém nebo specializovaném
 5. zařízení (např. významná porucha prostorové orientace u mobilních klientů, závažná forma duševního onemocnění, psychóza či psychopatie);
 6. trpícím závažnou infekční nemocí, ohrožující ostatní klienty.

Jak podat žádost o přijetí?

Jste-li v situaci, kdy potřebujete naše služby a rozhodnete se je využívat, je třeba nejprve podat žádost o přijetí a přiložit k ní vyjádření od vašeho praktického či ošetřujícího lékaře.

Více pro žadatele